Skip to content

Kallelse och dagordning 2024

KALLELSE & DAGORDNING

Strömstads Historieförening

ÅRSMÖTE 2024

Onsdag 6 mars – Folkets hus – Strömstad – Kl. 19.00

1      Mötets öppnande

2      Val av ordförande för mötet

3      Val av sekreterare för mötet

4      Årsmötets stadgeenliga utlysningsamt dagordningens godkännande.

5      Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

6      Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

7      Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret

8      Revisionsberättelse

9      Ansvarsfrihet för styrelsen

10     Inkomna motioner

11     Styrelsens budgetförslag

12     Fastställande av medlemsavgift

13     Val av för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte

         – föreningens tillika styrelsens ordförande

         – ledamöter i styrelsen

         – Val av två suppleanter

         – revisorer och suppleanter för dem

         – valberedning

14     Övriga på föredragningslistan upptagna ärenden

15     Avslutning av årsmötet.

Välkomna önskar styrelsen!